Baner główny O NAS
BLOG

Informacja o realizowanej strategii podatkowej za rok 2022

Informacja o realizowanej strategii podatkowej za rok podatkowy 2022

Huzar Sp. z o.o. („Spółka”), wypełniając obowiązki wynikające z art. 27c ustawy z dnia 15 lutego 1992
r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2587 ze zm.), przyjęła pisemną
wersję realizowanej strategii podatkowej. Dokument został przyjęty na mocy uchwały zarządu Spółki
oraz jest ogólnie dostępny dla wszystkich pracowników i współpracowników zaangażowanych
w procesy związane z rozliczeniami podatkowymi.
W świetle realizowanej strategii podatkowej Spółka stosuje szereg procesów oraz procedur dotyczących
zarządzania wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego
i zapewniających ich prawidłowe wykonanie, w szczególności dotyczących:
a. sporządzania deklaracji podatkowych, w tym zasad kontroli prawidłowości ich składania do
odpowiednich organów oraz dokonywania terminowych wpłat należności podatkowych,
b. wystawiania faktur sprzedaży, ze wskazaniem zasad należytej weryfikacji kontrahentów,
c. dokonywania zakupów towarów handlowych oraz pozostałych towarów i usług, realizowania
płatności oraz rozliczania dokumentów zakupowych,
d. postępowania w zakresie inwentaryzacji magazynowej oraz zatwierdzenia jej wyników,
e. rozliczania podatku dochodowego od osób fizycznych, w tym prawidłowego sporządzania
deklaracji podatkowych oraz terminowej wpłaty podatku,
f. rozstrzygania wszelkich wątpliwości podatkowych, w tym przede wszystkim kwestii
dopuszczalności rozpoznania kosztów podatkowych oraz odliczenia podatku VAT naliczonego,
g. zasad współpracy z zewnętrznymi doradcami podatkowymi przy realizacji projektów
związanych z zagadnieniami podatkowymi,
h. realizacji obowiązków związanych z koniecznością uiszczania podatku u źródła, w tym przede
wszystkim weryfikacji czy są spełnione przesłanki umożliwiające zastosowanie obniżonej stawki
lub zwolnienia od podatku u źródła,
i. realizacji obowiązków związanych z przeciwdziałaniem niewywiązywaniu się z obowiązku
przekazywania informacji o schematach podatkowych (MDR),
j. stałego monitorowania nowelizacji przepisów prawa podatkowego oraz zasad implementacji
nowych obowiązków ustawowych,
k. uczestnictwa w postępowaniach podatkowych, w tym zasad współpracy z organem
podatkowym w przypadku czynności sprawdzających lub kontroli podatkowej,
l. zgłaszania naruszeń w zakresie spraw podatkowych i prawnych oraz postępowania
w przypadku potwierdzenia wystąpienia naruszenia,
m. archiwizacji dokumentów, w tym przede wszystkim dokumentów istotnych z perspektywy
dokonywanych rozliczeń podatkowych.
Stosowane przez Spółkę procesy oraz procedury uwzględniają specyfikę funkcjonowania
przedsiębiorstwa oraz zapewniają rzetelne i terminowe wywiązywanie się z obowiązków podatkowych,
a także minimalizują ryzyko powstania nieprawidłowości natury podatkowej. W ramach wskazanych
procesów oraz procedur Spółka dodatkowo określiła zakres odpowiedzialności poszczególnych
pracowników za prawidłowe wykonywanie obowiązków związanych z rozliczeniami podatkowymi.
Spółka realizuje obowiązki podatkowe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w szczególności poprzez
terminowe składanie właściwych deklaracji podatkowych, dokonywanie wpłaty należności podatkowych,
uiszczanie wszelkich innych wymagalnych należności publicznoprawnych, prowadzenie stosownej
dokumentacji związanej z rozliczeniami podatkowymi oraz jej archiwizowanie przez wymagany okres
czasu.
W 2022 roku Spółka była podatnikiem z tytułu:
a. podatku dochodowego od osób prawnych,
b. podatku od towarów i usług,
c. podatku od nieruchomości,
d. podatku akcyzowego,
e. cła.
W 2022 roku Spółka była płatnikiem z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych.

W 2022 roku Spółka nie stosowała dobrowolnych form współpracy z organami Krajowej Administracji
Skarbowej.
W 2022 roku Spółka nie realizowała transakcji z podmiotami powiązanymi (w tym
z podmiotami niebędącymi rezydentami podatkowymi Rzeczypospolitej Polskiej), których wartość
przekracza 5% sumy bilansowej aktywów, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego
sprawozdania finansowego Spółki.
W 2022 roku Spółka nie dokonywała rozliczeń podatkowych na terytoriach lub w krajach stosujących
szkodliwą konkurencję podatkową.
W 2022 roku Spółka złożyła cztery wnioski o wydanie wiążącej informacji stawkowej w zakresie
ustalenia właściwej stawki podatku dla miodów z dodatkami.
W 2022 roku Spółka nie składała wniosków o wydanie ogólnej interpretacji podatkowej, indywidualnej
interpretacji przepisów prawa podatkowego, ani wiążącej informacji akcyzowej.
W 2022 roku Spółka nie przekazała Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej żadnej informacji
o schematach podatkowych w rozumieniu art. 86a § 1 pkt 10 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja
podatkowa (Dz.U. z 2023 r., poz. 2383 ze zm.). Jednocześnie Spółka realizuje obowiązki związane
z przeciwdziałaniem niewywiązywaniu się z obowiązku przekazywania informacji o schematach
podatkowych (MDR), poprzez dokonywanie bieżącej weryfikacji zdarzeń występujących w Spółce, które
potencjalnie mogłyby skutkować obowiązkiem przekazania informacji o schemacie podatkowym.
W 2022 roku Spółka nie podejmowała ani nie planowała żadnych działań restrukturyzacyjnych
mogących mieć wpływ na wysokość jej zobowiązań podatkowych lub zobowiązań podatkowych
podmiotów powiązanych.

0 komentarzy
    zostaw komentarz

    Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *